تاریخ امروز:مرداد ۵, ۱۴۰۰

پاسخ ریپل به یکی از کاربران نسبت به آسیب پذیری شبکه ریپل