هاوینگ بر فعالیت ماینرها در شبکه‌ بیت کوین اس‌ وی و بیت کوین کش چه تاثیری خواهد داشت؟

هاوینگ بر فعالیت ماینرها در شبکه‌ بیت کوین اس‌ وی و بیت کوین کش چه تاثیری خواهد داشت؟

هاوینگ بر فعالیت ماینرها در شبکه‌ بیت کوین اس‌ وی و بیت کوین کش چه تاثیری خواهد داشت؟ طبق پیش بینی محققان فاصله‌ زمانی اجرای هالوینگ در شبکه‌ بیت کوین اس‌ وی و بیت کوین کش با زمان اجرای هاوینگ در شبکه‌ بیت کوین موجب…