آیا گیت هاب کدهای بیت کوین را برای 1000 سال دیگر ذخیره می کند؟

آیا گیت هاب کدهای بیت کوین را برای ۱۰۰۰ سال دیگر ذخیره می کند؟

آیا گیت هاب کدهای بیت کوین را برای ۱۰۰۰ سال دیگر ذخیره می کند؟ کوهستان یخی در سوالبارد (Svalbard) نروژ که مجمع الجزایر غیرقابل سکونت قطبی و پوشیده از یخچال های طبیعی و مکان زندگی خرس های قطبی است، به نظر نمی‌رسد که مکان امنی…